Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 4PM EVENTS B.V.

Artikel 1. Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“4PM Events B.V.”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk 4PM Events B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1081 GK) Amsterdam aan het adres Egelenburg 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62574884, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

“Accommodatie(s)”: De officiële overnachtingslocatie van het Evenement met verschillende verblijfsmogelijkheden waaronder vakantie woningen, Camping en andere slaapplaatsen. 

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van 4PM Events B.V. inclusief bijlagen;

“Busreisovereenkomst”: de overeenkomst waarbij 4PM zich jegens zijn Bezoeker verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis 

“Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

“Evenement”: een door of namens 4PM Events B.V. georganiseerde activiteit, daaronder begrepen maar niet beperkt tot een activiteit van muzikale en/of recreatieve aard zoals een muziekvoorstelling, concert, show, festival, uitvoering of feest, alles in de ruimste zin van het woord;

“Klant” en/of  “Bezoeker”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op een geldige wijze een Ticket heeft gekocht of verkregen zodat een Evenement kan worden bezocht. Elke bezoeker van het evenement, er komt óók een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een persoon zijn Ticket laat scannen bij de entree van het Evenement en zichzelf zo toegang verschaft;

“Locatie”: het gebouw, de (overdekte) ruimte), het veld, plein, terrein etc. waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens wordt begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes die hier aan grenzen;

“Ticket”: een door of namens 4PM verstrekt (digitaal) toegangsbewijs tot een Evenement;

“Ticketing organisatie”: het door 4PM Events B.V. ingeschakelde bedrijf om de online verkoop van Tickets via de Website te faciliteren; 

“Voorverkooporganisatie”: het door 4PM Events B.V. ingeschakelde bedrijf dat via haar eigen website Tickets (voor)verkoopt aan Klanten zodat een Evenement kan worden bezocht. Hieronder wordt mede begrepen de kassa van een externe Locatie waar het evenement wordt gehouden;

“Website”: de website www.deamsterdamsezomer.nl waar Klant de Tickets van 4PM Events B.V. elektronisch kan bestellen.

 

Artikel 2. Identiteit van 4PM Events B.V.

2.1 4PM Events B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4PM Events B.V., zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Adres: Egelenburg 2, 1081 GK Amsterdam.

Telefoonnummer: 020 370 46 33

E-mailadres: info@deamsterdamsezomer.nl

Kamer van Koophandel-nummer: 80533442

BTW-nummer: NL.861705075.B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van de Klant en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen 4PM Events B.V. en de Klant.  

3.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement voor alle Bezoekers van het Evenement.

3.3 Door de aankoop van een Ticket, het Evenement met een Ticket te bezoeken en/of een andere overeenkomst te sluiten met 4PM Events B.V., gaat de Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de verkrijging van een Ticket via een derde tot stand is gekomen.

3.4 Voordat de overeenkomst ter zake de koop en levering van een Ticket tussen de Klant en 4PM Events B.V. wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden altijd raadpleegbaar op de Website. 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen 4PM Events B.V. en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant via de Website, de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie een bestelling plaatst bij 4PM Events B.V. op basis van het aanbod van 4PM Events B.V., waarmee het aanbod door de Klant wordt aanvaard en de Klant voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

4.2 Als de verkrijging van een Ticket via een derde tot stand is gekomen, komt er tussen de Klant en 4PM Events B.V. een overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant zichzelf met dit Ticket toegang verschaft tot het Evenement. 

Artikel 5. Aankoop van Tickets

5.1 De Klant kan één of meerdere Tickets bestellen op de manier die wordt beschreven op de Website, door de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie.

5.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte bestelling van het Ticket tot stand te brengen. De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. De Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken. 

5.3 Alle aanbiedingen, (programma) aankondigingen en prijsopgaven van 4PM Events B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door 4PM Events B.V. worden herroepen. 

5.4 De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw. Bij de bestelling van een Ticket via de Website, de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie kunnen naast de prijs voor het Ticket ook additionele servicekosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen per Evenement verschillend zijn. 

5.5 Een ticket kan recht geven op extra’s, dit is onderdeel van de ticket prijs. Deze extra’s kunnen bijvoorbeeld zijn poncho, welkomstdrankje, muntjes, wc toegang etc.. Deze extra’s worden uitgedeeld zolang de voorraad strekt, en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

5.6 Nadat de betaling van het Ticket is goedgekeurd zal 4PM Events B.V. of de Voorverkooporganisatie de bestelling per e-mail bevestigen. 

5.7 4PM Events B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Ook bij elektronische betaling, zal 4PM Events B.V. passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6. Tickets

6.1 Het Ticket bestaat uit een door 4PM Events B.V., de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie verstrekt document met barcode en/of cijfercode. Deze bar- en/of cijfercode is een unieke code en wordt per e-mail aan de Klant verstrekt. Indien de Klant het Ticket via e-mail wenst te ontvangen, dient de Klant ervoor zorg te dragen dat het Ticket op deze wijze kan worden verstrekt aan de Klant. 4PM Events B.V. kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen. 

6.2 Alleen door de aanschaf van een Ticket bij 4PM Events B.V. (eventueel via de Ticketing organisatie) of de Voorverkooporganisatie heeft de Klant de garantie dat een geldig Ticket is gekocht. De bewijslast hiervan rust op de Klant. 

6.3 Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft eenmalig toegang tot het Evenement aan één persoon. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant is verstrekt, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en misbruik van het Ticket.

6.4 Alleen de houder van het Ticket, die het Ticket als eerst toont bij het Evenement, krijgt toegang tot het Evenement. 4PM Events B.V. is niet gehouden om te controleren of de houder van het Ticket tevens de rechtmatige eigenaar is. 

Artikel 7. Verbod commerciële doorverkoop 

7.1 Het is de Klant, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4PM Events B.V., niet toegestaan om Tickets (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commercieel doeleinde wordt verstaan het doorverkopen van een ticket voor een hogere prijs dan de prijs waarvoor het ticket gekocht is. Indien de Klant in strijdt handelt met dit artikel verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van € 1.000,- aan 4PM Events B.V., onverminderd het recht op schadevergoeding.    

7.2 Indien in strijd met het bepaalde in artikel 7.1 wordt gehandeld, is 4PM Events B.V. bevoegd de Tickets ongeldig te verklaren zonder dat 4PM Events B.V. gehouden is tot restitutie van enig bedrag. Daarnaast is 4PM Events B.V. gerechtigd alle uit de (door) verkoop voortvloeiende schade op de Klant te verhalen. 

Artikel 8. Tijdens het Evenement

8.1 Het is de Klant niet toegestaan om voedsel, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, alcoholhoudende dranken en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of voor Klanten hinderlijke voorwerpen en/of stoffen mee te nemen naar het Evenement. 4PM Events B.V., de door 4PM ingeschakeld beveiliging en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij het betreden van het Evenement te (laten) fouilleren en de Klant is verplicht, indien daarom wordt verzocht, om hieraan mee te werken. 4PM Events B.V. en de exploitant van de Locatie behouden zich het recht voor om Klanten die geen medewerking willen verlenen aan genoemde fouillering de toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade. Er kunnen camera’s aanwezig zijn welke opnamen maken op het terrein/de Locatie waar het Evenement plaatsvindt in verband met toezicht en veiligheid en voor commerciële doeleinden.

8.2 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Ticket zowel voor aanvang als tijdens het Evenement. De Klant is verplicht om op verzoek van 4PM Events B.V. of de exploitant van de Locatie, zijn Ticket te tonen. 4PM Events B.V. en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij een Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via 4PM Events B.V., via de Website of via andere door 4PM Events B.V. geautoriseerde verkoopkanalen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

8.3 De Klant is verplicht om zich op eerste verzoek van 4PM Events B.V. of de exploitant van de Locatie, zowel voor aanvang als tijdens het Evenement te legitimeren.

8.4 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4PM Events B.V. op een professionele en/of commerciële manier foto-, film-, geluids en of andere opnameapparatuur bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4PM Events B.V. en de exploitant van de Locatie te gebruiken. Het overnemen uit en/of kopiëren van het programmaboekje, flyers, posters of andere drukwerken met betrekking tot het Evenement is eveneens verboden. Indien en voor zover genoemde apparatuur desondanks wordt aangetroffen, behouden 4PM Events B.V. en de exploitant van de Locatie zich te allen tijde het recht voor om afgifte te vorderen van meergenoemde apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Klant in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Ticket.

8.5 4PM Events B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om Klanten die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

8.6 4PM Events B.V. behoudt zich het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Klanten en/of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

8.7 De Klant dient zich als een goed en ordelijke bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van 4PM Events B.V., de exploitant van de Locatie en/of ander bevoegd gezag op de Locatie. 4PM Events B.V. behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de Locatie te verwijderen, indien 4PM Events B.V. en/of de exploitant van de Locatie en/of ander bevoegd gezag dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens het Evenement, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

8.8 Op de Locatie geldt een algeheel rookverbod, roken kan worden gedaan in de daartoe aangewezen ruimten. De Klant is gehouden zich aan dit rookverbod te houden. 4PM Events B.V. is bevoegd ingeval van overtreding van dit rookverbod door de Klant, deze de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement en/of de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie of vergoeding van schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Klant geheel op eigen risico. 4PM Events B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met genoemd betreden of bijwonen van het Evenement, zoals gehoorschade, zichtschade en/of ander lichamelijk letsel en/of schade aan goederen, zoals maar niet beperkt tot kleding, al dan niet toegebracht door andere bezoekers van het Evenement en/of diefstal van bezittingen van de Klant. Het gebruik van een kluisje op het Evenement is geheel op eigen risico van de Klant. 

9.2 4PM Events B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan 4PM Events B.V. toe te rekenen tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van 4PM Events B.V. is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van 4PM Events B.V. in het betreffende geval uitkeert. In het geval de verzekeraar van 4PM Events B.V. – om welke reden ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van 4PM Events B.V., inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot maximaal een bedrag van € 1.000,- per Klant per jaar. Onder Direct schade wordt alleen verstaan zaakschade en letselschade. Alle overige schade (indirecte schade) zoals gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

9.3 Schade waarvoor 4PM Events B.V. aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week na afloop van het Evenement schriftelijk gemeld te worden aan 4PM Events B.V., op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Klant aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

9.4 4PM Events B.V. is nimmer aansprakelijk jegens de Klant voor fouten, gebrekkige informatie of gegevens op de Website. 4PM Events B.V. die de Website beheert is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij(en), aan de Website en/of aan de website van de derde partij. 

9.5 Indien 4PM Events B.V. direct of indirect ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, is iedere aansprakelijkheid van 4PM Events B.V. ingevolge artikel 6:76 BW, artikel 6:170 BW, artikel 6:171 BW en artikel 6:172 BW uitgesloten en is 4PM Events B.V. niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze personen.

9.6 4PM Events B.V. streeft ernaar het programma en/of line-up van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. 4PM Events B.V. is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen / wijzigingen van het tijdschema en/of line-up en voor de eventuele schade die daardoor voor de Klant of derden mocht ontstaan. Afwijkingen of wijzigingen in het programma en/of line-up, die plaatsvinden na aankoop van het Ticket, geven Klant ook geen recht op het ongedaan maken van de koop en (gedeeltelijke) restitutie van de aankoopprijs. 4PM Events B.V. is voorts ook niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze waarop artiesten/acts hun bijdrage aan het programma uitvoeren.  

9.7 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van 4PM Events B.V. en/of haar leidinggevende ondergeschikten vrijwaart de Klant 4PM Events B.V. tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofden ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of rente, verband houdend met of voorvloeiend uit een handelen of nalaten van de Klant, schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

9.8 Wie deze voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot de Locatie geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan. 4PM Events B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Evenement die door 4PM Events B.V. en zij verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Algemene Voorwaarden. 

9.9 4PM Events B.V. kan niet gehouden worden tot enige vergoeding op het moment dat pendelbussen niet aankomen dan wel met vertraging aankomen op de plaats van bestemming. 

9.10 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste alle (rechts)personen waarvan 4PM Events B.V. en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet-voorzien, waarop 4PM Events B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor 4PM Events B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor 4PM Events B.V. dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van 4PM Events B.V. verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van 4PM Events B.V. of van derden dienen in ieder geval daaronder te worden begrepen, alsook ziekte of terugtrekking van een artiest, extreme weersomstandigheden, optreden van politie en/of brandweer, stakingen, terroristische dreigingen, epidemieën, pandemieën, beperkende overheidsmaatregelen etc.  

10.2 In geval van overmacht heeft 4PM Events B.V. het recht het Evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. 4PM Events B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade van de Klant die hierdoor is ontstaan.  

10.3 Uitsluitend als het Evenement als gevolg van overmacht volledig wordt geannuleerd, zal 4PM Events B.V. de aankoopprijs van het Ticket (zoals vermeld op het Ticket) aan de Klant restitueren. De Klant heeft alleen recht op restitutie indien de Klant het Ticket heeft aangeschaft bij 4PM Events B.V., via de Ticketing organisatie of de Voorverkooporganisatie. 

10.4 Indien het Evenement als gevolg van overmacht wordt geannuleerd nadat het is aangevangen, is 4PM Events B.V. slechts gehouden tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de aankoopprijs van het Ticket. 4PM Events B.V. kan in dat geval ook overgaan tot het verstrekken van een voucher. Bij het verstrekken van een voucher zal 4PM Events B.V. de richtlijnen zoals gepubliceerd door het ACM in acht nemen.    

10.5 Volledige of gedeeltelijke restitutie zal in beginsel plaatsvinden binnen een redelijke termijn nadat het Evenement door 4PM Events B.V. is geannuleerd en na overhandiging door de Klant van een geldig en onbeschadigd Ticket voor het (geannuleerde) Evenement, waaruit tevens blijkt dat deze direct door de Klant is gekocht. Additionele (service)kosten en/of schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

10.6 Indien het Evenement als gevolg van overmacht door 4PM Events B.V. wordt verplaatst naar een andere datum blijft het Ticket geldig op die nieuwe datum. Mocht de Klant het Evenement op die nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd het Ticket in te leveren bij 4PM Events B.V. tegen restitutie van de aankoopprijs van het Ticket. Op deze restitutie zijn de voorwaarden uit artikel 10.5 tevens van toepassing. Daarnaast geldt dat restitutie alleen plaatsvindt indien Klant tijdig, dat wil zeggen binnen de termijn zoals is aangegeven op de Website, zijn Ticket aan 4PM Events B.V. overlegt. 

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) 

11.2 Op het evenement mogen door de Klant geen geluidsopnames en/of video-opnames worden gemaakt voor commerciële doeleinde. Dit recht is voorbehouden aan 4PM Events B.V.. 

11.3 Voor ieder gebruik geldt dat de regels uit de Auteurswet en andere wetten van intellectuele eigendom steeds onverkort gelden en voorgaan op deze gebruiksregels:

a) het is de Klant slechts toegestaan een normaal privé gebruik van een product te maken nadat de Klant daarvoor op normale, op de Website aangegeven wijze voor heeft betaald. Iedere handeling van de Klant waarbij de betalingswijze wordt omzeild, veranderd of anderszins wordt vermeden is verboden. Het is de Klant verboden een download of enig ander materiaal van de Website anderszins te reproduceren, te veranderen, te uploaden, in het openbaar af te spelen, tentoon te stellen, ter beschikking te stellen aan derden, uit te voeren, (door) te verkopen, te misbruiken etc., daar al deze handelingen zijn voorbehouden aan de rechthebbenden. Het is de Klant verboden software, bestanden of betalingsprocédés aan te passen, te omzeilen, te ont- of te versleutelen of te verstoren.

b) toegestaan is het normale gebruik door de Klant van enig Product bestand dat deze rechtmatig heeft aangeschaft, volgens de procedures als aangegeven op de Website. Het is toegestaan om van (muziek)bestanden die volgens de regels zijn gedownload en aangekocht een privé-kopie te maken, een kopie op een andere computer te maken, echter dit alles uitsluitend voor eigen en niet commercieel gebruik. Het is onder geen beding toegestaan kopieën aan derden ter beschikking te stellen.

c) tot de beschermde onderdelen van de Website behoren expliciet tevens de wijze van beveiliging als aangebracht in software. 

d) de levering van enig door de Klant aangeschaft bestand behelst geen enkele overdracht of licentie van een recht aan de Klant tot promotie of exploitatie ten aanzien van dat bestand. Bij een geconstateerde overtreding van een Klant van de wettelijke regels behoudt 4PM Events B.V. zich het recht voor hiervan de rechthebbende op de hoogte te stellen, die juridische actie zal kunnen instellen jegens de Klant.

Artikel 12. Consumptiemunten en/of Cashkaarten 

12.1 Consumptiemunten en/of Cashkaarten gekocht tijdens een Evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende Evenement. 4PM Events B.V. is na afloop van het Evenement nimmer verplicht om tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten en/of Cashkaarten over te gaan. (De locatie van) Het Evenement kan afwijkende methoden hanteren, bijvoorbeeld een cashless systeem. Als een locatie van het Evenement een afwijkende methode hanteert, zijn de algemene voorwaarden van de locatie van toepassing met betrekking tot de betaalmogelijkheden tijdens en na het Evenement. Deze kunnen afwijken van hetgeen gesteld in dit artikel van de Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 13. Lockers

13.1 4PM Events B.V. kan ervoor kiezen om de Klant de mogelijkheid te bieden een kluisje te huren op het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen van de klant, waarvoor de Klant een persoonlijke sleutel en/of code ontvangt. Met deze sleutel/code kan de Klant het kluisje openen en sluiten. Op het gebruik van het kluisje door de Klant kunnen additionele algemene voorwaarden (van een derde partij) van toepassing zijn, waarmee de Klant instemt op het moment van huren van het kluisje. 4PM Events B.V. houdt zich niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of het gebruik door een ander van de persoonlijke sleutel/code. Zodoende dient de Klant de sleutel/code te allen tijde bij zich en voor zich te houden en wordt de Klant aangeraden geen waardevolle spullen in het kluisje op te bergen. Ook wordt aangeraden indien er een code wordt gebruikt deze code niet dezelfde code te maken al van enig betaalmiddel en/of telefoon. 

Artikel 14. Leeftijdsgrens

14.1 De minimum/maximum leeftijd voor toegang tot het Evenement wordt aangegeven bij verkoop/op het Ticket. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt.

14.2 4PM Events B.V. zal de toegang tot het festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de identiteitscontrole blijkt dat de Klant niet de vereiste leeftijd heeft. De Evenementen kunnen gesplitst worden in 4 categorieën: 

 1. Alle leeftijden, waarbij een kind tot twaalf jaar, altijd onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere volwassene.
 2. Minimumleeftijd voor toegang 18 jaar of ouder
 3. leeftijd voor toegang tussen 12 jaar tot 18 jaar
 4. Leeftijd tot twaalf jaar, altijd onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere volwassene.  

Artikel 15. Wijziging of aanvulling Algemene Voorwaarden

15.1 4PM Events B.V. is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de Website. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie op de Website.

15.2 Indien de wijziging en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden de rechten en/of verplichtingen van de Klant op significante wijze beïnvloedt, zal 4PM Events B.V. de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Indien de Klant tevens Consument is, heeft de Klant in een dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met 4PM Events B.V. (tot koop en levering van het Ticket) te ontbinden.

Artikel 16. Nadere gebruiksregels

16.1 De bezoekers van de Website en/of Klanten van het Evenement zijn steeds verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of wijzigingen daarvan en eventuele aanwijzingen en gebruiksregels van 4PM Events B.V. zoals die zijn gepubliceerd op het Evenementen- en/of Locatie en/of de Website. 

16.2 Voor zover de bezoeker van de Website en/of Klanten van het Evenement zich niet en/of niet volledig en/of tijdig aan de gebruiksregels heeft gehouden kan 4PM Events B.V., afhankelijk van de concrete omstandigheden, haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn dan wel nakoming vorderen. 

16.3 De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van 4PM Events B.V., de vervoerder die het pendelverkeer uitvoert, de beheerder van de parkeerplaatsen, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.  

16.4 Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Klant door het ordepersoneel. 

16.5 Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden voor de Locatie, welke regels ter plaatste kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de Website van de betreffende 4PM Events B.V. vooraf kenbaar gemaakt.

Artikel 17. Aanbod standhouders op een Evenement

17.1 De Klant kan op het Evenement producten en/of diensten krijgen aangeboden door derden met een stand, zoals dranken of etenswaren, merchandise artikelen of andere producten zoals zonnebrillen of kleding of aanbieders van (kermis)attracties. Hoewel 4PM Events B.V. deze derden met zorg uitkiest, is 4PM Events B.V. geen partij bij een overeenkomst tussen de Klant en deze derde. 4PM Events B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit het door de Klant aankopen of afnemen van een product of dienst, waaronder een (kermis)attractie van deze derde. De Klant vrijwaart 4PM Events B.V. van enige aanspraak voor kosten of schade die voort zou kunnen vloeien uit een overeenkomst tussen de Klant en deze derde. De eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de derde zijn steeds opvraagbaar bij deze derde partij.

Artikel 18. Ontzeggen toegang

18.1 4PM Events B.V. houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Klant over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden. Dit geldt tevens indien naar het oordeel van 4PM Events B.V. een Klant een kledingstuk, teksten of tekens (mee)draagt welke naar het oordeel van 4PM Events B.V. aanstootgevend, discriminerend, beledigend of agressie- of onrust opwekkend zou(den) kunnen zijn voor andere Klanten.

Artikel 19. Diversen

19.1 4PM Events B.V. is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met de Klant door een enkele kennisgeving aan de Klant aan een derde over te dragen.

19.2 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 4PM Events B.V. in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 4PM Events B.V. vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling. Dit tast de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan.

19.3 4PM Events B.V. beschikt over een klachtenprocedure, zoals vermeldt op de Website. 4PM Events B.V. behandelt klachten van de Klant conform deze klachtenprocedure. 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

20.2 Alle geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Klant en 4PM Events B.V., die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland (locatie Amsterdam). 

20.3 Indien een overeenkomst is gesloten met een Consument en de in artikel 14.2 aangewezen rechter niet de volgens de wet relatief bevoegde rechter is, heeft de Klant gedurende één maand nadat 4PM Events B.V. zich schriftelijk op artikel 14.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft beroepen, de gelegenheid om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJLAGE 1: TOEGANG TOT HET EVENEMENT

1 Openingsuren van het Evenement

1.1 De openingsuren van het Evenement zullen vermeld staan op de website.

1.2 De line-up van de artiesten bepaalt de toegankelijkheid van het aantal podia en de openingsuren van elk podium. Buiten de openingsuren van een podium is de podiumzone niet toegankelijk voor het publiek.

BIJLAGE 2: HUISREGELS 

Bij een bezoek aan een Evenement gelden de volgende huisregels voor alle Bezoekers (de ‘Huisregels’). De Huisregels kunne per Evenement worden aangevuld. De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van het Evenement  geafficheerd. De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.

TICKETS 

 • Tickets kunnen niet worden geannuleerd door de Klant noch worden omgeruild.
 • In geval van verlies of diefstal van Tickets worden deze niet vervangen noch terugbetaald.
 • Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van 4PM Events B.V..
 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Ticket. 
 • Vervalsing van het Ticket zal worden vervolgd.
 • Bezoekers van het Evenement mogen geen zones betreden waarvoor hun Ticket geen toegang verleent.

TOEGANGSCONTROLE

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op Locatie of Accommodaties, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de festivalgangers in gevaar kunnen brengen.
 • De toegang tot de Locatie kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van Locatie worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een Klant: (de volgende lijst is niet exhaustief): 
 • onder invloed is van alcohol of drugs;
 • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
 • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door 4PM Events B.V. of andere autoriteiten;
 • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
 • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
 • in het bezit is van verboden voorwerpen;
 • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
 • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot Locatie impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door 4PM Events B.V. of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die Locatie wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot de Locatie, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot de locatie te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op de Locatie, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van 4PM Events B.V. of zijn bevoegde vertegenwoordigers op de Locatie, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt 4PM Events B.V. zich het recht voor:
 • om het Evenement  te onderbreken of stop te zetten;
 • om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Evenement en/of Accommodaties verlaten tot nader order;
 • om bezoekers te vragen het terrein van het Evenement en/of Accommodaties te verlaten;
 • om bezoekers de toegang tot het terrein van Evenement en/of Accommodaties te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig Ticket.
 • Het is bezoekers van het Evenement niet toegestaan:
 • om zones te betreden waarvoor hun Ticket geen toegang verleent;
 • om op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op de Locatie te klimmen;
 • om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
 • om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
 • om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van 4PM Events B.V.;
 • voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;
 • om te roken op plaatsen waar dit verboden is;
 • om in het openbaar te urineren; 
 • om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;
 • om een voertuig zonder een officiële parkeerticket van 4PM Events B.V. te parkeren. Auto’s kunnen worden weggesleept op kosten van de eigenaar;
 • om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
 • om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van 4PM Events B.V. of partners van 4PM Events B.V. te stelen.
 • om vuur te maken;
 • om aan crowdsurfing te doen;
 • om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op Locatie:
  • zelf eten en drinken meebrengen;
  • drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
  • deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml; 
  • andere voorwerpen (paraplu’s, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Evenement ;
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • brandbare producten of materialen en spuitbussen;
  • pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
  • andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);
  • banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
  • dieren (behalve blindengeleidehonden);
  • drones.
 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op Locatie:
  • blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;
  • wegwerp- of pocketfototoestellen;
  • inschuifbare paraplu’s zonder pin (geen parasols);
  • plastic zeilen en dekens om op te liggen/zitten;
  • zonnebrandcrème, cosmetische producten, deodorant in verpakkingen tot 100 ml;
  • verfrissers / verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken.
  • Selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.
 • Het is verboden om vuur te maken.
 • Om de veiligheid van het Evenement en de andere Evenement gangers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

DRUGSBELEID = NULTOLERANTIE

 • Het Evenement heeft een absoluut nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs! Het is verboden om op beide Evenement terreinen drugs te gebruiken. Indien u daarop wordt betrapt, wordt u van het terrein van het Evenement  en/of Accommodaties verwijderd. Dit beleid wordt streng toegepast en betekent in relevante gevallen dat de zaak aan de politie wordt overgedragen. 
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op het terrein van het Evenement en/of Accommodaties. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van Locatie en/of Accommodaties verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale of gevaarlijke wapens, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.
 • Indien een bezoeker om gezondheidsredenen bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt, moet hij/zij een geldig medisch attest voorleggen alvorens toestemming te krijgen om die specifieke medicatie mee te brengen op Locatie.

HET FESTIVALTERREIN – SCHADE AAN MATERIALEN

 • Alle Klanten worden verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op Locatie, Accommodaties en de parking is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten. Gelieve hiervan gebruik te maken. 
 • 4PM Events B.V. levert veel inspanningen en zet veel mankracht in om van het Evenement een succes te maken. Wij vragen elke Klant om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van 4PM Events B.V., inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Evenement . De toegang wordt voor de rest van het Evenement  geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van het Evenement mogen niet klimmen op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op Locatie;

MERCHANDISE

De officiële merchandise is alleen te koop op het Evenement, de officiële webshop en op geselecteerde verkooppunten.

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMEN – CAMERABEWAKING

  • Tijdens het Evenement worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Evenement te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden.
  • Camerabewaking op het Evenement wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Evenement  en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek.
  • 4PM Events B.V. behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Klanten te controleren.
 • Digitale fotocamera’s en/of videocamera’s zijn toegestaan op Locatie met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur. 

TOILETTEN

Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Evenement  en/of Accommodaties.

ROKEN

Het is verboden om binnen te roken. Er mag alleen gerookt worden op de daarvoor aangegeven locaties. 

PROMOTIE

Het is verboden om tijdens het Evenement  flyers te verspreiden of posters op te hangen! 

VEILIGHEID VOOR EN RONDOM HET PODIUM

  • CROWDSURFING VERBODEN, Crowdsurfing is verboden. Verwijdering van het Evenement terrein wanneer deze regel niet wordt nageleefd, is het logische gevolg.
 • Klanten mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

VERLIES OF BESCHADIGING

De artiesten en 4PM Events B.V. kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

BEPERKING

 • Klanten met een beperking kunnen op vertoon van een blauwe parkeerkaart gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om ons vooraf te verwittigen indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar info@deamsterdamsezomer.nl.
 • Op Locatie is extra verharding aangebracht om het Evenement terrein goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.